Et sted å bo eller mer gratis suppe?

Foto: Jim Fisher - flickr, (c) CC BY 2.0

Jeg har skrevet om hjemløshet på denne bloggen før og jeg har presentert Pathways to Housing sitt arbeid for å bekjempe hjemløshet i USA. I arbeidet med hjemløshet har jeg ofte reflektert over at kortsiktige tiltak for hjemløse som f.eks. hybelhus, suppekjøkken, etc. ikke bidrar i særlig grad til å bekjempe det faktum at folk er hjemløse. Tvert imot, slike tiltak hjelper hjemløse å forbli hjemløse ved at de får akutt, men ofte ad hoc, hjelp til å greie seg i sin hjemløshet.

Det er ikke en aktuell konklusjon å slutte å tilby slike tjenester – de bidrar til at svært utsatt mennesker overlever i en svært vanskelig situasjon. Men om målsetningen er å bringe mennesker ut av hjemløshet, tyder forskning på at ressursene må settes inn på andre områder enn kortsiktige hybeltilbud og suppekjøkken. Litt tabloid sagt: Skal folk slutte å være hjemløse trenger de først og fremst et hjem, ikke mer gratis suppe. Dette er også bakgrunnen for at norsk boligpolitikk har en uttalt målsetning om å redusere hvor lang tid folk må bo i midlertidige botilbud.

Denne problemstillingen drøftes også i en artikkel som min kollega Maja Flåto i Husbanken og NIBR-forskeren Katja Johannessen nylig fikk publisert i The European Journal of Homelessness over temaet Economic strategies among long-term homeless people: The concept of harvesting economy. Artikkelen gir et godt dokumentert og usentimentalt bilde av livet som hjemløs. Gjennom sitt feltarbeid viser Johannessen og Flåto hvordan hjemløse deltar i en høstingsøkonomi der fokuset er på samle inn (‘høste’) ressurser, bruke dem og evt. dele dem raskt, og argumenterer at jo lengre en person forblir en del av en slik høstingsøkonomi, jo vanskeligere er det å bli introdusert tilbake i samfunnet og delta vanlige økonomiske systemer.

Flåto og Johannessen beskriver høstingsøkonomi som en økonomisk strategi som benyttes av personer som mangler økonomiske ressurser. I en vanlig kapitalistisk kontekst skaffes ressurser til veie ved at det skjer en produksjon av et produkt eller tjeneste, som byttes mot f.eks. et pengebeløp. Hjemløse i en høstingsøkonomi, derimot, samler ressurser og bruker (eller deler) dem raskt. Denne raske omløpshastigheten er motivert av at hjemløse ikke har noe sted å lagre ressursene de skaffer. Det mest effektive og rasjonelle er derfor å anvende ressursene så raskt som mulig. For å lykkes i et slikt system er man avhengig av å kjenne lokale forhold og å utvikle effektive nettverk. Flåto og Johannessen argumenterer at de som er en del av et slikt system utvikler sterkere bånd til andre hjemløse og blir mindre avhengig samfunnet forøvrig.

Feltarbeidet til Flåto og Johannessen gir mange eksempler høstingsøkonomisk aktivitet. Flere av intervjuobjektene forteller hvordan penger eller andre ressurser blir brukt så fort de er skaffet (lånt, stjålet, kreve inn gjeld, etc) til veie. Planleggingshorisonten er oftest mindre enn et døgn – å utsette forbruk til fordel for framtidig gevinst er rett og slett ikke en rasjonell ting å gjøre, fordi det ikke finnes tilfredstillende mekanismer eller lokasjoner å lagre penger eller andre eiendeler. Å være hjemløs innebærer nettopp det – å ikke ha et hjem der man kan ta vare på egne ting. Mobilitet er et viktig trekk ved hjemløse og høstingsøkonomi er svaret og, etterhvert noe av motivasjonen for å opprettholde slik mobilitet.

Høstingsøkonomien er tett vevd sammen hjemløses sosiale nettverk. Livet på gata og i midlertidige husvære formidler kontakter og skaper relasjoner som avgjørende for å lykkes i en høstingsøkonomi. Hjemløses behov som ikke dekkes gjennom forskjellige sosiale tjenester dekkes ofte gjennom det sosiale nettverket som skapes på gata. Det sosiale nettverket brukes til å skaffe seg innflytelse og makt innenfor høstingsøkonomien, samt at disse relasjonen er avgjørende for å få beskyttelse og trygghet. Flåto og Johannesen erfarer at hjemløse investerer i langsiktige relasjoner heller enn å investere i langsiktig sparing for å oppnå framtidige materielle goder. Dette er også en rasjonell vurdering fordi høstingsøkonomiens raske ‘produksjonsprosess’ (altså låne, stjele, gjeldsinnkreving, etc) hverken krever eller motiverer til langsiktig planlegging. Høstingsøkonomien bidrar til at hjemløses oppfatning av tid og behovet for planlegging endres.

Etter som høstingsøkonomien får konsekvenser for nær sagt alle sider ved livet til en hjemløs og etter som den hjemløse tilpasser seg denne paralelle økonomiske virkeligheten, reduseres altså muligheten for at den hjemløse finner seg til rette i det det vanlige samfunnet. Høstingsøkonomiens korte sykles avskjærer den hjemløse fra å ha kontakt med det øvrige samfunnet, som f.eks. familie, venner, arbeidsgivere, etc. Kortsiktighet og midlertidighet er altså barrierer for å bli introdusert tilbake i det vanlige samfunnet.

Til oppsummering argumenterer Flåto og Johannessen at midlertidige og akutte tilbud som hybelhus og andre lavterskeltilbud hjelper folk å tilpasse seg livet som hjemløs. Dette er tilbud som gir god hjelp i akutte situasjoner, men problemet oppstår når midlertidige lavterskeltilbud blir en varig strategi for å takle livet på gata. Når dette skjer bekrefter disse tilbudene prinsippene i høstingsøkonomien og derigjennom bidrar til å marginalisere hjemløse fra resten av samfunnet.

Det er uten tvil behov for mer forskning på dette området og arbeidet til Flåto og Johannessen gir gode pekere for videre arbeid. For å ta en skikkelig grep om problemet med hjemløshet må man ha større fokus på hva som skal til for å gå fra å være hjemløs til å bli skikkelig etablert i egnet, permanent bolig. Erfaringene fra både Norge og andre land viser at det kan innbære tiltak som er svært ressurskrevende på kort sikt. Med riktig kunnskap kan løsningene vise seg å være enkle, men ikke opplagte.

-go

For en god kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet, sjekk Husbankens nettsider.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: